Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

2558 d9ed 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabrzask brzask
7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabrzask brzask
Reposted fromweheartit weheartit viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
Reposted fromolalaa olalaa viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
audacityofhuge
3843 bbce 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
1289 045e
Reposted fromkulamin kulamin viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
audacityofhuge
8614 70d7
Reposted fromhermina hermina viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
6569 187d
Reposted frommaow maow viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
7519 1498 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
9468 8e13
Reposted fromwowimtired wowimtired viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
Przypadki chodzą po ludziach. Cholerne i złe przypadki, które wprowadzają człowieka w stan, w którym musi bardzo się powstrzymywać przed tym, aby nie zdemolować całego mieszkania, nie trzasnąć komputerem o ścianę, a następnie nie wyskoczyć przez okno. Co więcej, gdy takie przypadki człowieka dopadną, ma przedziwne wrażenie, że przydarzają się one tylko i wyłącznie jemu, że reszta świata wolna jest od tego typu zbiegów okoliczności. Że po prostu urodziłeś się, bracie, w złym czepku i pod lewą gwiazdą, i choćbyś nie wiadomo jak rozważne i mądre decyzje podejmował przez całe swoje życie, to niestety, jedno głupie losowe zdarzenie może obrócić wszystko w popiół.
— Żulczyk, Jak nie zostałem gwiazdą w USA, Exclusiv
Reposted fromblinkingkid blinkingkid viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
audacityofhuge
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
audacityofhuge
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

June 26 2017

audacityofhuge
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viabrzask brzask
3957 47f0 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl