Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

audacityofhuge
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabeinthe beinthe
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viababyface babyface
audacityofhuge
audacityofhuge
2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viairmelin irmelin
audacityofhuge
audacityofhuge
8901 a762
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
audacityofhuge
9908 130d
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
3208 b0e9 500
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viaampajewska ampajewska
0344 5adb 500
audacityofhuge
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
9408 ce1f 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viababyface babyface
audacityofhuge
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viagdziejestola gdziejestola
7006 b927 500
audacityofhuge
2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialaennah laennah
audacityofhuge
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaennah laennah
audacityofhuge
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vialaennah laennah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl