Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

audacityofhuge
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viafoodforsoul foodforsoul
audacityofhuge
1443 9ae1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaGummiBonBon GummiBonBon
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaistsoeasy istsoeasy
audacityofhuge
9223 fdd9
Reposted from4777727772 4777727772 viaistsoeasy istsoeasy
audacityofhuge
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viaoutofmyhead outofmyhead
audacityofhuge
Reposted fromshakeme shakeme
audacityofhuge
Reposted fromshakeme shakeme
audacityofhuge
3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viablackmoth7 blackmoth7
audacityofhuge
audacityofhuge
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
audacityofhuge
5374 d728 500
Reposted fromseaweed seaweed viapsychoviolet psychoviolet
audacityofhuge
3634 9274 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
audacityofhuge

June 11 2018

audacityofhuge
Jeśli nikt nie jest z niej dumny to ja będę, jeśli wszyscy mają ją za nic - to ja będę miał ją za wszystko.
Reposted fromyanek yanek viairmelin irmelin
audacityofhuge
0340 ec49 500
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viadrozdzi drozdzi
audacityofhuge
Reposted fromshakeme shakeme
audacityofhuge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl